Το γραφείο μας αναλαμβάνει Τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν :

♦ Αποτύπωση εκτάσεων.
♦ Χαράξεις ισοϋψών σε κτήματα.
♦ Οριοθέτηση κτημάτων:
- Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας
- Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87
- Από χάρτες Γ.Υ.Σ.
♦ Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
♦ Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
♦ Καθορισμός λατομικών χώρων.
♦ Χαράξεις οικοδομικών γραμμών.
♦ Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών.
♦ Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

placeholder