Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν :

♦ Μονοκατοικίες
♦ Πολυκατοικίες
♦ Γραφεία–καταστήματα
♦ Ξενοδοχειακές μονάδες
♦ Βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους
♦ Πρατήρια καυσίμων
♦ Συνεργεία αυτοκινήτων
♦ Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
♦ Αποθήκες
♦ Αλλαγή χρήσης χώρων
♦ Νομιμοποιήσεις
♦ Επισκευές
♦ Κατεδαφίσεις
♦ Προσθήκες
♦ Ενισχύσεις
♦ Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
α. Δοκιμαστικές τομές εδάφους και εκσκαφές
β. Αυτοστέγαση μειονεκτικών ομάδων
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα
δ. Κατασκευή Υπόγειων Εγκαταστάσεων
ε. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους
στ. Κατασκευή ανελκυστήρα
ζ. Κοπή δέντρων (α. Σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμου)
ζ. Κοπή δέντρων (β. Σε οικόπεδα ή γήπεδα)
η. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμ. φυσικού αερίου
θ. Τοποθέτηση ικριωμάτων
ι. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
ια. Εκσκαφές καναλιών όδευσης καλωδίων πρατηρίων υγρών καυσίμων
ιβ. Εργασίες χρωματισμών ή επισκευών με χρήση ικριωμάτων
ιγ. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με ικριώματα
ιδ. Κατασκευή πέργκολας
ιε. Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής ή πισίνας COMPACT μέχρι 50 τ.μ.
ιστ.Αγωγοί Αερισμού-Λοιπές Εγκαταστάσεις Ν4067/2012
ιζ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις - Εργασίες αλλαγής χρήσης
ιη. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων & φυτ. επιφ. σε ιδιωτικά κτίρια
ιη. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων & φυτ. επιφ. σε δημόσια κτίρια
ιθ. Εξωτερική θερμομόνωση & παθητικά ηλιακά συστήματα
κ. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
κα.Περιτοίχηση ή περίφραξη σε εκτός σχεδίου γήπεδα & οικισμούς
κβ. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή σε μη ρυμοτομ. εντός σχεδίου
κγ. Κατασκευή μίας λιθόκτιστης αποθήκης
κδ. Κατασκευή εστιών, φούρνων καπνοδόχων επαγγελματικής χρήσης
κε. Κατασκευή τζακιών, καπνοδόχων για χρήση κατοικίας
κστ. Ανακατασκευή στέγης
κζ. Λειτουργική συνένωση χώρων
κθ. Τοποθέτηση κεραιών
λ. Αυτόνομο Σύστημα Θερμανσης
λα. Στέγαστρα και προστεγάσματα
λβ. Επεμβάσεις στις όψεις και νέα ανοίγματα
λγ. Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης
λδ. Εγκατάσταση φ/β συστημ. (α. γήπεδα & κτίρια εκτός σχεδίου)
λδ. Εγκατάσταση φ/β συστημ. (β. κτίρια εντός σχεδίου)
λε. Εγκατάσταση Ανεμογεννητριών
λστ. Διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών
λζ. Κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα)
λη. Προκατασκευασμένες αίθουσες νηπιαγωγείων
λθ. Κατασκευή χώρων εισόδου σε οικόπεδα /γήπεδα
μ. Μικρά και Μεγάλα Πράσινα Σημεία

Με τη συνεργασία εμπείρων συνεργείων και με την δική μας  επίβλεψη αναλαμβάνουμε την υλοποίηση των ως άνω έργων.

placeholder

placeholder