Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις παρακάτω Στατικές Μελέτες:

♦ Οπλισμένου σκυροδέματος
♦ Μεταλλικής κατασκευής
♦ Ξύλινης κατασκευής
♦ Σύμμικτης κατασκευής
♦ Φέρουσας τοιχοποιΐας

♦ Έλεγχος στατικής επάρκειας
♦ Ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών

placeholder

placeholder